Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://zamosc.naszsds.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań pewne dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzić mogą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji np. skany dokumentów
  • brak opisu zdjęć
  • filmy nie posiadają napisów
  • brak tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
  • opublikowane zostały przez wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Data aktualizacji deklaracji: 2023-03-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Zachowana jest spójność układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych. Na stronie znajduje się wyszukiwarka. Strona jest responsywna, posiada opcje kontrastu, powiększenia czcionek, podświetlania linków.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Skakuj, adres poczty elektronicznej sds-zamosc@naszsds.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 641 21 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej  elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodną dla niej formę przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https:/www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Adres: 22-400 Zamość, ul. Sadowa 51 a

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu jest dwopoziomowy. Posiada dwa segmenty A i B, które są ze sobą skomunikowane zadaszeniem zewnętrznym  Do każdego z segmentów prowadzi odrębne wejście. Oddzielne wejście posiada również pracownia ruchu i rehabilitacji. Pomieszczenia terapeutyczne znajdują się na niskim parterze w części A i B oraz na piętrze w części B, gdzie dostępna jest winda wewnętrzna. Wszystkie drzwi wewnętrzne i zewnętrzne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie Domu nie wystęują różnice wysokości posadzek. Dom posiada pochylnie i podjazd z kostki brukowej . Zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille'a (standard Marburg Medium), wewnętrzne oznaczenia poziome (pasy uwagi) oraz taśmy antypoślizgowe.

Informacje dodatkowe

Placówka dostępna jest w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on – line.

W budynku nie ma  pętli indukcyjnych. Placówka nie posiada aplikacji mobilnych.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny