Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://zamosc.naszsds.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań pewne dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzić mogą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji np. skany dokumentów
  • brak opisu zdjęć
  • filmy nie posiadają napisów
  • brak tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Data przeglądu aktualizacyjnego deklaracji: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Skakuj, adres poczty elektronicznej sds-zamosc@naszsds.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 641 21 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: 22-400 Zamość, ul. Sadowa 51 a

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu posiada dwa segmenty A i B. Do każdego z segmentów prowadzi wejście główne bezpośrednio z placu. Oddzielne wejście posiada pracownia ruchu i rehabilitacji. Budynek jest dwupoziomowy. Część pracowni znajduje się na niskim parterze. Placówka posiada dźwig osobowy, dostanie się na poziom powyżej parteru nie stanowi problemu. Wyjątkiem jest część administracyjna budynku, klatka schodowa stanowi przeszkodę dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Placówka dostępna jest w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on – line.

W budynku jest pochylnia i podjazd,  nie ma platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny