Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu

O instytucji

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego.
 2. Prowadzenie ŚDS jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa. Dom jest wyodrębnioną jednostką budżetową Miasta Zamość, nadzorowaną przez Wojewodę Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Zamość.
 3. ŚDS przeznaczony jest dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi (typ A), oraz z niepełnosprawnością intelektualną (typ B), zamieszkałych na terenie miasta Zamość. Z usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy mogą korzystać mieszkańcy innych gmin, jeżeli Dom dysponuje wolnymi miejscami na podstawie stosownych porozumień.
 4. Skierowanie uczestników do ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 5. Uczestnicy nie ponoszą odpłatności za pobyt i świadczone usługi.
 6. ŚDS świadczy usługi w ramach indywidualnych lub grupowych treningów, polegających na nauce rozwijania lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
 7. Zajęcia wspierająco- aktywizujące realizowane są w:
  • pracowni plastycznej,
  • pracowni ogrodniczo- porządkowej,
  • pracowni gospodarstwa domowego,
  • pracowni muzyczno- teatralnej,
  • pracowni komputerowej,
  • pracowni ruchu i rehabilitacji,
 8. ŚDS działa co najmniej 5 dni w tygodniu, w godzinach 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku, w tym co najmniej 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami.
 9. Po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się możliwość zamknięcia ŚDS na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Siedziba ŚDS znajduje się w Zamościu przy ul. Sadowej 51a.

ŚDS prowadzi postępowanie wspierająco – aktywizujące, które obejmuje:

 1. Opracowanie przez Zespół Wspierająco – Aktywizujący indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego, który jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem. Indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego dostosowany jest do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika;
 2. Prowadzenie treningu funkcjonowania w życiu codziennym, w tym: treningu dbałości o wygląd zewnętrzny, treningu nauki higieny, treningu kulinarnego, treningu umiejętności praktycznych, treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 3. Prowadzenie treningów samoobsługi, zaradności życiowej, umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz organizacji spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 4. Poradnictwo psychologiczne oraz pracę socjalną;
 5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 6. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 7. Terapię zajęciową;
 8. Integrację społeczną poprzez współpracę z rodzinami, opiekunami, społecznością lokalną, organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami;
 9. Niezbędną opiekę;
 10. Terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystyczne i rekreację;
 11. Trening rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
 12. Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;
 13. Gorący posiłek przyznany w ramach zadania własnego gminy lub w ramach treningu kulinarnego;
 14. Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

 

Pracownicy domu, w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników, współpracują z:
1) rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi;
2) ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie;
3) poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej;
4) powiatowym urzędem pracy;
5) organizacjami pozarządowymi;
6) kościołami i związkami wyznaniowymi;
7) ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi;
8) placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób  niepełnosprawnych, w tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi,centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej;
9) innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników;

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny